top of page
Tiktok 1.png
OIG2.jpeg

CLIP ĐIỀU HƯỚNG

10tr/pack*

Là những video clip mang hướng cung cấp thông tin

về DOANH NGHIỆP hoặc CÁ NHÂN, có tác dụng:
     Tìm kiếm đúng tệp khách hàng
     Định vị kênh, nội dung
     Điều hướng nội dung nhằm mục đích sale + marketing
     Phương thức xây dựng kênh với chi phí phù hợp và

   đáp ứng tần xuất kênh 

* 1 combo bao gồm: QUAY, DỰNG, BIÊN TẬP và

trả tối đa 10 video tùy nội dung xây dựng

343-01.png

SOLOGAN

EMAIL
FOR US

*

Thank you for your email

Phone AI.png
bottom of page